VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

QUYẾT TOÁN NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUYẾT TOÁN NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

28/11/20
💝💝QUYẾT TOÁN NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG💝💝
🌿🌿Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một thành phần chi phí trong chi phí đầu tư xây dựng của dự án nên chịu sự quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, đồng thời nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng chịu sự quy định của pháp luật về đất đai nói chung và quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng.
🌿🌿Chính vì điều đó, công tác lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và quyết toán, kiểm toán nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong một dự án đầu tư xây dựng hoặc một dự án/hạng mục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập rất phức tạp và “chồng chéo”.
➡️Nội dung của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư?
➡️Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?
➡️Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm các đơn vị nào? Định mức chi phí cho tổ chức được xác định như thế nào và cơ quan nào phê duyệt?
➡️Tổ chức dịch vụ công về đất đai nào được tổ chức thực hiện bồi thường?
➡️Quy định về Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư?
➡️Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư? Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt?
➡️Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất?
➡️Thẩm tra quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?
💢Trong bài viết này, sẽ giúp hệ thống cơ bản các quy định pháp luật về nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một dự án trong gần 20 văn bản quy phạm pháp luật.
VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ